Smluvní podmínky – verze 1.5
 • Důležité právní upozornění
 • Definice
 • Smlouva
  • O společnosti
  • Způsobilost
  • Platnost
  • Obecná ustanovení
  • Vlastnictví autorských práv
  • Povolené použití
  • Omezení použití
  • Oprávnění používat vaše informace
  • Osobní údaje a ochrana soukromí
  • Obtěžující jazyk
  • Nelegální reklama.
  • Ukončení smlouvy
 • Pravidla soutěže
  • Soutěže v dovednostech a vědomostech
  • Zrušení soutěže
  • Pouze ruční hraní
  • Soutěže a podpora
  • Nesrovnalost dat
  • Statistiky a související informace
 • Problém s hazardními hrami
  • Podpora
  • Sebe omezení
  • Sebe vyloučení
 • Účty
  • Obecná ustanovení
  • Registrace a identita účastníků
  • Otevření uživatelského účtu
  • Uživatelská jména
  • Zabezpečení hesla
  • Více účtů
  • Zneužití účtů
  • Neaktivní účty
  • Zavření účtů
 • Platby
 • Poskytovatel elektronických služeb
 • Platby od účastníků
  • Platby od společnosti Zweeler
  • Hráčská rezerva
  • Další ustanovení (včetně AML)
 • Systém
 • Licence koncového uživatele
 • Odmítnutí odpovědnosti a omezení odpovědnosti
 • Využití internetových stránek
  • Služby
  • Ztráta nebo poškození
  • Duševní vlastnictví
  • Porušení smlouvy
  • Omezení odpovědnosti
 • Stížnosti
 • Řešení sporů
 • Rozhodné právo

DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ PODMÍNEK VYUŽITÍ U SPOLEČNOSTI ZWEELER

Přidání se ke společnosti Zweeler má přímý dopad na vás a na vaše individuální zákonná práva a povinnosti. Každé osobě, která začíná (nebo zvažuje) využívat služeb společnosti Zweeler, se doporučuje velmi pečlivě přečíst tento dokument a následující další zásady:

 • Zásady o ochraně osobních údajů (PP),
 • Zásady o ochraně proti praní špinavých peněz (AML),
 • Pravidla a podmínky odměn (BTC),
 • Zásady zabezpečení (SEC),
 • Zásady zodpovědného hraní hazardních her (RGP) a
 • Indikátor zkušeností účastníků (PEX),

Dohromady tvořící „Pravidla společnosti Zweeler.” 

DŮLEŽITÉ! VÁŠ PŘÍSTUP K INTERNETOVÝM STRÁNKÁM JE PŘEDMĚTEM PRÁVNĚ ZAVAZUJÍCÍCH PRAVIDEL A PODMÍNEK. PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY PŘEDTÍM, NEŽ BUDETE POKRAČOVAT.  PŘÍSTUP K INTERNETOVÝM STRÁNKÁM KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „SOUHLASÍM“ JE EKVIVALENTEM VAŠEHO PODPISU A ZNAMENÁ VAŠE PŘIJETÍ TĚCHTO PRAVIDEL A PODMÍNEK A FAKT, ŽE ZAMÝŠLÍTE SE TĚMTO PODMÍNKÁM PRÁVNĚ ZAVÁZAT. NESOUHLASÍTE-LI S TĚMITO PRAVIDLY A PODMÍNKAMI, NEPOUŽÍVEJTE PROSÍM TYTO WEBOVÉ STRÁNKY.

Právní pravidla a podmínky těchto internetových stránek (Dále „Smlouva“) jsou smlouvou mezi vámi a společností Zweeler ltd. (Dále „Společnost“).  Každý z termínů „my“, „nás“ a „naše“ znamená Společnost. Datum účinnosti této smlouvy je, když přijmete nebo zamýšlíte přijmout tuto dohodu v souladu s postupem stanoveným v této smlouvě.

Tato Smlouva ovlivní vaše zákonná práva a důrazně doporučujeme, abyste si ji přečetli v plném rozsahu a požádali o nezávislé právní poradenství, abyste se mohli poradit ohledně případných dotazů týkajících se Smlouvy před kliknutím na tlačítko „Souhlasím“.

Ke společnosti Zweeler se můžete přidat pouze tehdy, pokud souhlasíte se všemi podmínkami uvedenými v Dohodě.

Definice

Uchazeč: Za žadatele jste považováni v případě, že jste aktivní v procesu podávání žádostí prostřednictvím internetových stránek k účasti na soutěžích.

Přihláška: Formulář, který má žadatel vyplnit, aby si mohl otevřít uživatelský účet.

Soutěž: Soutěž dovedností vytvořená a prezentovaná společností na internetových stránkách ve prospěch účastníka a schválená jurisdikcí, k níž účastník patří.

Dodavatel: Osoba, která poskytuje služby přímo společnosti a/nebo přidruženým společnostem jako nezávislý dodavatel. To zahrnuje mimo jiné konzultanty, prodejce a agenty.

Zaměstnanec: Každý člen personálu, výkonný ředitel, vedoucí nebo ředitel společnosti a/nebo přidružené společnosti.

Vstupní poplatek: Peníze, které účastník zaplatí společnosti za účelem účasti v soutěži.

Externí sportovní událost: Sportovní událost, které se soutěž týká, a s ohledem na níž jsou vytvořeny předpovědi účastníků a proti nimž jsou výsledky soutěže po jejich dokončení určeny.

Vyšší moc: Okolnosti mimo kontrolu společnosti, které činí provedení nebo pokračování soutěže nepředvídatelnými, obchodně neuskutečnitelnými, nezákonnými nebo nemožnými.

Nejbližší příbuzní: Manželé, domácí partneři, rodiče, děti nebo sourozenci jednotlivce.

Internetové stránky: Internetový portál dostupný prostřednictvím internetové adresy www.Zweeler.com, kde jsou zveřejňovány všechny aktuální a relevantní informace týkající se činnosti společnosti a prostřednictvím kterých jsou žadateli/účastníkovi poskytovány soutěže dovedností Zweeler včetně postupů přihlášení, herních pravidel a podmínek. Pro účely této smlouvy zahrnuje internetová stránka všechny subdomény pod adresou Zweeler.com, včetně mimo jiné <https://en.zweeler.com/>, <https://es.zweeler.com/>, <https://nl.zweeler.com/>,  <https://de.zweeler.com/>,<https://fr.zweeler.com/>,<https://pt.zweeler.com/>, <https://ru.zweeler.com/>,<https://pl.zweeler.com/>,<https://it.zweeler.com/>, <https://it2.zweeler.com/>,<https://sk.zweeler.com/>,<https://no.zweeler.com/>, <https://cz.zweeler.com/>

Uživatelské jméno a heslo: Kombinace písmen, čísel a symbolů, které si přihlašovatel zvolil při registraci do uživatelského účtu a které účastník použije pro přístup k uživatelskému účtu.

Účastník: Za účastníka jste považováni okamžitě po úspěšném dokončení procesu podání žádosti.

Server: Zařízení pro ukládání dat, které spravuje síťové zdroje a ukládá podrobnosti o všech činnostech probíhajících v síti, včetně činností probíhajících na internetových stránkách.

Systém: Souhrnně všechny programy, aplikace a databáze a jakýkoli jiný odvozený obsah, ať už je přístupný nebo jiným způsobem používaný účastníkem prostřednictvím internetových stránek k účasti na soutěžích dovedností.

Uživatelský účet: Osobní účet otevřený žadatelem a vedený Společností pro účastníka. 

O společnosti

Zweeler Ltd. společnost řádně zapsaná podle právních předpisů Malty dne 11. března 2010 s registračním číslem C 48982. Stránky společnosti Zweeler jsou licencovány a regulovány společností Malta Gaming Authority (MGA). Společnost Zweeler Ltd. je registrována na adrese 209 Marina Street, Pieta PTA 9041, Malta a je oprávněna poskytovat řízené herní služby na základě licence č. MGA/B2C/376/2017, vydané 1. května 2017 společností Malta Gaming Authority na Maltě.

Smlouva

Způsobilost

Pro otevření uživatelského účtu, účast v soutěžích a/nebo výhru cen nabízenou webovými stránkami vám musí být nejméně osmnáct (18) let. V jurisdikcích, kde je minimální věk pro přípustné užívání internetových stránek více 18 let, musíte splnit věkové nároky ve vaší místní jurisdikci. Jste-li legálním obyvatelem Estonska, musí vám být alespoň 21 let, abyste si mohli otevřít uživatelský účet. Jednotlivci, kteří nejsou způsobilí k účasti, mají zakázanou účast. Jste výlučně odpovědní za kvalifikaci podle platných právních předpisů a zásad společnosti Zweeler, za určení způsobilosti a za umožnění otevření uživatelského účtu. Společnost neodpovídá za žadatele/účastníky, kteří úmyslně nebo náhodou porušují místní legislativu. Společnost bude hlásit pokusy o nelegální přihlášení příslušným donucovacím orgánům.

Zaměstnancům a dodavatelům a jejich blízkým příbuzným je zakázáno zakládat uživatelské účty a/nebo účastnit se soutěží během doby jejich zaměstnání nebo zapojení do chodu společnosti. To se však nevztahuje na skutečnost, kdy je členům blízké rodiny výslovně povoleno hrát na internetových stránkách prostřednictvím písemného souhlasu společnosti.

Profesionální nebo amatérští sportovci, sportovní agenti, trenéři, vlastníci týmů, týmoví pracovníci, rozhodčí nebo úředníci ligy a jejich blízcí příbuzní se nemohou zúčastnit a je jim přísně zakázáno vstupovat do veškerých soutěží ve sportu, se kterým jsou spojeni.

Následující osoby mají také zakázáno otevřít si uživatelský účet, účastnit se soutěží a/nebo vyhrávat ceny nabízené prostřednictvím internetových stránek:

 • jakýkoli zaměstnanec nebo dodavatel jakékoli denní fantazijní stránky nebo jakýkoli člen přímé rodiny takové osoby;
 • každá osoba, která má a měla přístup k jakýmkoli předprodejním, důvěrným nebo jiným informacím, které nejsou k dispozici všem ostatním účastníkům soutěže a které poskytují účastníkovi v takové soutěži výhodu (společně „data před zveřejněním“);
 • každý zaměstnanec nebo dodavatel sportovního řídícího orgánu, kde je takové osobě zakázáno účastnit se platných soutěží takovým řídícím orgánem;
 • Každá osoba, které je účast na hře zakázána na základě soudního nařízení;
 • každá osoba, která vědomě obdržela data před zveřejněním nebo jiné neveřejné informace, které poskytují výhodu v soutěži, od osoby, které je zakázáno vstupovat do soutěže, jak je stanoveno v této smlouvě.

Společnost si vyhrazuje právo uzavřít jakýkoli uživatelský účet spojený s jakoukoli osobou, která poruší tuto doložku o způsobilosti, stejně jako zrušit platbu z jakéhokoli zisku souvisejícího s přidruženým uživatelským účtem. To se uskuteční, aniž by tím byla dotčena práva společnosti vůči porušující osobě, pokud jde o zaměstnání nebo jakoukoli jinou smlouvu mezi stranami.

Platnost

Tato smlouva je platná okamžitě po kliknutí na tlačítko« Souhlasím », které se objeví na internetových stránkách v závěrečné fázi procesu podání žádosti. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete a zaručujete společnosti, že plně rozumíte a souhlasíte s plněním všech podmínek této smlouvy a že nedodržení těchto podmínek může vést k diskvalifikaci, uzavření účtu, propadnutí peněžních prostředků a/nebo soudnímu opatření společnosti proti vám. Tato smlouva zahrnuje odkazy na všechny pokyny nebo pravidla platná pro soutěže společnosti Zweeler, které jsou čas od času zveřejňovány na internetových stránkách a které mohou být čas od času společností změněny. Smlouva zůstává v platnosti, dokud nebude zrušena v souladu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu.

Obecná ustanovení

V případě rozporu mezi touto smlouvou v anglickém jazyce a verzí v jakémkoli jiném jazyce bude mít přednost anglické znění.

Internetová stránka je vlastněna společností. Smlouva mezi vámi a Společností určuje, že máte oprávnění účastnit se soutěží na základě podmínek této smlouvy. Vy a společnost souhlasíte s tím, že pravidla a předpisy jsou definovány výhradně a zcela v rámci této smlouvy, jak je popsáno výše v definicích tohoto dokumentu a uvedeno na internetových stránkách. Pravidla společnosti Zweeler jsou jediným oficiálním zdrojem pro jakékoli komplikace/spor týkající se používání internetových stránek a/nebo systému. Všechny soutěže řádně podléhají pravidlům uvedeným v této smlouvě.

Tuto smlouvu MUSÍTE přečíst dříve, než začnete používat internetové stránky. Pouhé otevření uživatelského účtu a/nebo používání internetových stránek je potvrzením, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni touto smlouvou. Účastí na soutěžích potvrzujete, že neshledáváte žádné soutěžní či jiné služby nabízené na internetových stránkách jako urážlivé, nevhodné, nespravedlivé nebo neslušné.

 !!!VAROVÁNÍ!!!

POKUD NESOUHLASÍTE S TÍM BÝT VÁZÁNÍ VŠEMI ZÁSADAMI SPOLEČNOSTI ZWEELER, SPOLEČNOST VÁS UPOZORŇUJE, ABYSTE NEZAKLÁDALI UŽIVATELSKÝ ÚČET NEBO NEPOUŽÍVALI INTERNETOVOU STRÁNKU.

Společnost si vyhrazuje právo pozastavit, doplnit, ukončit, pozměnit a/nebo doplnit Zásady společnosti Zweeler, jak uzná za vhodné. V případě úpravy zásad společnosti Zweeler se při přihlášení k vašemu uživatelskému účtu zobrazí výzva s vyskakovacím rámečkem označujícím, že byly Zásady společnosti Zweeler aktualizovány. Budete požádáni, abyste přijali podmínky aktualizovaných Zásad společnosti Zweeler a všechny takové změny budou považovány za účinné, jakmile je přijmete.

Společnost nemá povinnost ověřovat, zda používáte internetovou stránku podle aktualizovaných Zásad společnosti Zweeler. Verze zveřejněná na internetových stránkách je platnou verzí. Je vaší odpovědností zůstat informováni o Zásadách společnosti Zweeler a o změnách, které se vás týkají nebo které vás budou v budoucnosti ovlivňovat. Pokud odmítnete být vázáni těmito změnami, měli byste okamžitě přestat používat internetovou stránku a/nebo systém a následně informovat společnost o tomto rozhodnutí prostřednictvím e-mailu na následující adrese: info@zweeler.com. Pokračováním v používání internetových stránek a/nebo systému souhlasíte s tím, že budete vázáni změněnými Zásadami společnosti Zweeler.

Společnost vám doporučuje, abyste si často četli zásady společnosti Zweeler a výslovně doporučujeme, abyste si přečetli tuto smlouvu tehdy, pokud jsou na internetových stránkách zveřejněna oznámení o změnách.

Společnost praktikuje politiku nulové tolerance vůči nevhodným hrám a podvodným aktivitám. Pokud podle výhradního zjištění Společnosti bude jasné, že jste podváděli nebo jste se pokoušeli podvést společnost, společnost si vyhrazuje právo pozastavit a/nebo zavřít váš účet a sdílet tuto informaci s příslušnými orgány, řídícími orgány a agenturami.

Vlastnictví a autorská práva

Kliknutím na „Souhlasím“ potvrzujete, že veškeré informace, obsah, přehledy, data, databáze, grafika, rozhraní, webové stránky, text, soubory, software, názvy produktů, obchodní značky, značky služeb, loga a obchodní názvy včetně názvu „Zweeler“ obsaženého na této internetové stránce (souhrnně „Obsah“) včetně způsobu, jakým je Obsah prezentován nebo se objeví a veškeré související informace jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků, jak je uvedeno, Společnosti nebo případně jejích poskytovatelů licencí.  Bez omezení obecnosti výše uvedeného výrazu „Obsah“ budou také zahrnovat obrázky, snímky, grafiku, fotografie, animace, videa, hudbu, zvuk, text a soutěže umístěné na internetových stránkách. Berete na vědomí, že obsah je chráněn zákonem o autorských právech a společnost si vyhrazuje všechna práva týkající se obsahu.

Povolené použití

Společnost vám tímto uděluje osobní, nepřenosnou a nevýhradní licenci k přístupu, čtení a stažení jedné kopie obsahu pouze pro vaše používání internetových stránek. Dále souhlasíte s tím, že vaše používání internetových stránek a/nebo systému se bude řídit podmínkami této smlouvy a licencí koncového uživatele, která je sem začleněna odkazem.

Omezení během použití

Souhlasíte, že nebudete:

 • distribuovat obsah pro jakýkoli účel, mimo jiné včetně sestavení interní databáze, redistribuce nebo reprodukce obsahu prostřednictvím tisku nebo médií nebo prostřednictvím jakékoliv komerční sítě, kabelového nebo satelitního systému; nebo
 • vytvářet odvozená díla, zpětně přestavovat, dekompilovat, rozebírat, přizpůsobovat, překládat, přenášet, uspořádávat, upravovat, kopírovat, vytvářet balík, prodávat, vytvářet sublicenci, exportovat, zpřístupňovat, vnořovat, zpřístupňovat jakékoli osobě nebo jinak používat, ať už přímo nebo nepřímo, obsahu jako celku nebo části, v jakékoli podobě nebo jakýmikoli prostředky, ať už fyzickými, elektronickými nebo jinými. Nesmíte povolit, dovolit nebo udělat cokoli, co by porušovalo nebo jinak poškozovalo vlastnická práva společnosti nebo jejích poskytovatelů licencí, ani neumožníte třetím stranám přístup k obsahu. Omezení stanovená v této smlouvě se nevztahují na omezený rozsah, kdy jsou omezení platnými právními předpisy zakázána.

Oprávnění používat vaše informace

S výjimkou osobních údajů, které se řídí naší zásadou ochrany osobních údajů (PP), udělujete společnosti věčnou, neomezenou, bezplatnou, celosvětovou, nevýhradní, neodvolatelnou, převoditelnou licenci k provozu, zobrazování, kopírování, reprodukci , publikování, sdružování, distribuování, uvádění na trh, vytváření odvozeného díla, přizpůsobování, překladu, přenosu, přeskupování, úpravě, tvorbě sublicence, exportu, vnoření, převodu, pronájmu, nájmu, leasingu, přiřazení, sdílení, outsourcingu, hostování, zpřístupnění jakékoli osobě nebo jinému používání jakýchkoli informací nebo jiného obsahu, který přímo nebo nepřímo poskytnete na této internetové stránce nebo prostřednictvím této internetové stránky nebo který je zaslán společnosti e-mailem nebo jinou korespondencí, včetně, mimo jiné, veškerých nápadů, konceptů, vynálezů , know-how, techniky nebo jakéhokoliv duševního vlastnictví obsaženého v něm, za jakýmkoli účelem.  Společnost nepodléhá závazkům ohledně důvěrnosti informací týkajících se takových informací, pokud není výslovně společností písemně dohodnuto nebo požadováno zákonem.  Prohlašujete a zaručujete, že máte právo udělit licenci uvedenou výše.

Osobní údaje a ochrana soukromí

V souladu s Pravidly ochrany soukromí (PP) společnost může čas od času nezávazně sledovat vaše používání internetových stránek a shromažďovat, ukládat, používat a zpřístupňovat třetím osobám osobní údaje o vás a vašem užívání internetových stránek a tímto souhlasíte s takovým shromažďováním, ukládáním, používáním a zveřejňováním a vzdáním se jakéhokoli práva na soukromí, které můžete mít ohledně těchto informací.  Tato smlouva obsahuje odkaz na podmínky PP. V případě rozporu mezi PP a touto smlouvou bude mít přednost tato smlouva.  Více informací o využívání registračních údajů společnosti a některých dalších informací, které od vás shromažďujeme, naleznete v PP.

Obtěžující nebo urážlivý jazyk

Obtěžující či urážlivý jazyk není dovolen na žádném veřejném místě internetových stránek nebo u personálu společnosti.  Jakékoli porušení těchto zásad může mít za následek odstavení uživatelského účtu nebo jinou podobnou akci tak, jak může být doporučeno Společností k zajištění souladu.  Tímto souhlasíte s tím, že nebudete zveřejňovat žádné neoprávněné, obscénní, ohavné, hanlivé, ohrožující nebo jiné materiály, které by porušovaly jakýkoli zákon nebo obecně byly považovány za urážlivé prostřednictvím internetové stránky nebo v jakékoli korespondenci se zaměstnanci Společnosti.  Obtěžující nebo urážlivý jazyk zahrnuje mimo jiné veškerá tvrzení, která jsou dle výlučného názoru Společnosti obscénní, hněvivá, rasistická, nechutná, pomlouvačná, zbytečně nepřátelská nebo jsou v rozporu s účelem našeho internetového chatu. 

Dále souhlasíte s tím, že nebudete na internetových stránkách nebo prostřednictvím nich činit žádná prohlášení, která propagují jakoukoli webovou stránku, službu nebo produkt kterékoli strany kromě Společnosti. Nebudete činit žádná prohlášení o Společnosti, internetových stránkách nebo soutěžích, která jsou nepravdivá nebo by byla rozumně považována za hanlivá nebo kritická.

Nelegální reklama

V žádném případě nebudete vy nebo jiný jedinec nebo organizace, ke které jste přidruženi, inzerovat produkty nebo webové stránky třetích stran ostatním účastníkům bez výslovného písemného souhlasu nebo smlouvy Společnosti. Společnost si vyhrazuje právo pozastavit nebo neomezeně ukončit uživatelské účty účastníků, kteří zneužívají naši internetovou stránku, aby učinili prohlášení, která propagují jakýkoli produkt, webovou stránku nebo službu, která není Společností schválena.

Ukončení smlouvy

Tuto smlouvu můžete kdykoli ukončit na vyžádání prostřednictvím e-mailu info@zweeler.com. Je vaší povinností uhradit nevyrovnaný zůstatek účtu v době podání žádosti o zrušení. Společnost uzavře pouze smlouvy, jejichž zůstatek je v době podání žádosti zcela vypořádán.

Ukončení této smlouvy vchází v platnost pouze poté, co jste obdrželi písemný souhlas od Společnosti potvrzující ukončení. Po ukončení Smlouvy již nebudete oprávněni používat internetové stránky a systém a jste povinni vymazat systém z počítače a zničit veškerou dokumentaci související s internetovou stránkou nebo systémem, kterou máte k dispozici, ve svém vlastnictví, moci nebo pod vaší kontrolou.

Bezprostředně po ukončení této smlouvy kteroukoli ze stran je Společnost povinna uhradit celkovou částku uvedenou na vašem účtu po odečtení jakékoli částky, na kterou má Společnost nárok.

Ukončení této Smlouvy nesmí být příčinou předsudku vůči jakýmkoli dalším právům nebo zapojení kterékoli ze stran v souvislosti s jakýmikoli porušeními uvedenými v tomto dokumentu nebo jakýmkoli jiným porušením.

Veškeré stávající závazky mezi stranami této smlouvy budou po ukončení platnosti této smlouvy neplatné v souladu s vyhrazenými právy a povinnostmi přijatými před ukončením.

Pravidla soutěže

Soutěže v dovednostech a vědomostech

Soutěže jsou soutěžemi dovedností a znalostí. Každá soutěž má pravidla a pokyny stanovené Společností. Tato pravidla a pokyny poskytují všechny základní objektivní prvky, které je třeba vzít v úvahu při vstupu do soutěže dovedností.

Po ukončení externí sportovní události nemůže být výsledek příslušné soutěže změněn nebo zrušen. Společnost provede vše rozumné, aby pracovala s těmito výsledky jako správným výstupem, ale ponechává si právo přijmout, odmítnout nebo částečně přijmout výsledky, například za situace vyšší moci.

Výhry budou připisovány na uživatelský účet hned po potvrzení konečných výsledků. Společnost vyplatí výhry pouze na jméno a adresu nositele uživatelského účtu, jaká je uvedena v záznamech Společnosti. Část „Platby“ této Smlouvy se tímto zabývá podrobněji.

Zrušení externích sportovních událostí

Externí sportovní událost může být zrušena jejími organizátory. Společnost nemá žádný vliv na rozhodnutí zrušit jakoukoli externí sportovní událost a za žádných okolností nemůže být odpovědná za tyto formy zrušení z vyšší moci a účinky, které mají na soutěže.

Společnost si vyhrazuje právo zrušit kteroukoli ze soutěží, které poskytuje na internetových stránkách, před, během nebo po zahájení příslušných externích sportovních událostí.

Na případné zrušení se může vztahovat vrácení částky. Podrobnosti o vrácení částek v případě zrušení naleznete v části „Platby“ této smlouvy.

Pouze ruční hraní

Veškeré akce provedené ve vztahu k soutěžím musí být provedeny osobně a ručně účastníkem prostřednictvím uživatelského rozhraní přístupného pomocí systému. 

Použití umělé inteligence, včetně, mimo jiné, „robotů“ je přísně zakázáno v souvislosti se systémem a soutěží. Společnost je odhodlána odhalovat softwarové programy, které jsou navrženy tak, aby umožňovaly umělou inteligenci („AI Software“) na internetových stránkách, jako například, mimo jiné, profilování soupeřů, podváděcí software a cokoliv jiného, co dává účastníkovi nekalou výhodu a zabraňovat jim.

Berete na vědomí, že společnost přijme opatření k odhalení a zabránění používání programů a softwaru AI pomocí různých metod, včetně,mimo jiné, čtení seznamu aktuálně spuštěných programů na terminálu účastníka). Souhlasíte s tím, že nebudete používat žádný software AI a/nebo podobné programy.

Soutěže a podpora

Všeobecné obchodní podmínky pro soutěže, propagace a bonusy společnosti naleznete v samostatném dokumentu „Bonusové podmínky“ (BTC).

Jakékoli konkrétní dodatečné podmínky pro účast na kterékoli z těchto dočasných aktivit budou sděleny prostřednictvím BTC specifických pro jednotlivé soutěže, promoakce a bonusy.

Bonusové kredity lze v rámci marketingové kampaně umístit do uživatelského účtu. Tyto kredity nelze stáhnout nebo vyplatit a mohou být použity pouze pro účast na soutěžích. Účastníkům/žadatelům je zakázáno otevření účtů za účelem získání bonusových kreditů a/nebo propagačních nabídek. Společnost to považuje za obtěžující chování a vyhrazuje si právo zrušit nebo zablokovat uživatelské účty vytvořené za tímto účelem, jakož i příslušné transakce.

Nesrovnalost dat

Chápete a souhlasíte s tím, že údaje, které společnost vlastní, jsou jediným platným zdrojem při určování výsledků jakékoli soutěže, činnosti, která z ní vyplývají, a okolností, za kterých došlo k jejich vzniku. V případě rozporu mezi výsledkem zveřejněným v systému a výsledkem zveřejněným na serveru bude mít výsledek vypsaný na serveru přednost.

Statistiky a související informace

Živé statistiky a další související informace („Statistiky“) poskytované prostřednictvím internetových stránek jsou neoficiální. Statistiky jsou nabízeny pouze pro informační a/nebo zábavní účely a nepoužívají se k určení výsledků soutěží. Přestože společnost a třetí strany vynakládaly rozumné úsilí při využívání statistik, aby zahrnovaly přesné a aktuální informace, ani společnost, ani její poskytovatelé třetích stran nemusí být odpovědní za přesnost, užitečnost či dostupnosti statistik.

Problém s hazardními hrami

Podpora

Společnost se zavázala podporovat zodpovědné hraní mezi svými zákazníky, ale také podporovat informovanost o problémech s hazardními hrami a zlepšovat prevenci, zásahy a léčbu.

Přečtěte si prosím také Zásady zodpovědného hraní hazardních her společnosti Zweeler (RGP), které dále popisují závazek společnosti minimalizovat negativní dopady hazardních her a propagovat odpovědné herní postupy. Cílem společnosti je neustálé dodržování nejnovější verze pravidel, pokynů a podmínek stanovených jurisdikcemi, v nichž jsou soutěže nabízeny.

Společnost se zavázala každoročně věnovat prevenci a léčbě problémových hazardních her v Evropě.

SEBE OMEZENÍ a SEBE VYLOUČENÍ

ŹÁDOSTI POSÍLEJTE E-MAILEM NA SUPPORT@ZWEELER.COM

a Společnost podnikla všechny přiměřené kroky, aby zajistila, že:

nabídnutá minimální nabízená doba sebe-vyloučení trvá nejméně 6 měsíců a nepřesahuje 12 měsíců;

b jakékoli sebe-vyloučení může být na žádost prodlouženo o jedno nebo více dalších období nejméně šesti měsíců;

c opatření pro sebe-vyloučení umožňují účastníkovi volbu období sebe-vyloučení v délce až nejméně pět let;

d účastník, který se rozhodl uzavřít dohodu o sebe-vyloučení, dostal příležitost tak udělat okamžitě bez jakékoli doby prodlevy. Pokud však účastník přeje zvažovat sebe-vyloučení, může se k pozdějšímu datu vrátit k tomu, aby provedl sebe-vyloučení;

e na konci období, které účastník zvolí, sebe-vyloučení zůstane na místě po dobu nejméně 7 let, pokud účastník nepodnikne pozitivní kroky k opětovnému zapojení se do hry;

f kde se účastník rozhodne nepokročit a kladně požádá o opětovnou účast během sedmi let po skončení svého prvního sebe-vyloučení, je zákazníkovi udělen jeden den, aby si dal přestávku, než mu bude umožněno získat zpět kontrolu nad účtem.

Můžete požádat Společnost, aby provedla následující opatření:

 1. Nastavte maximální částku finančních prostředků, které můžete použít pro účast v určeném časovém období [= SELF LIMITATION];

NEBO:

 1. zcela vylučte sebe z účasti na určité nebo neurčité časové období [= SEBE VYLOUČENÍ].

Můžete požádat o změnu nebo zrušení implementovaného opatření Společností.

Jako forma okamžité ochrany hráče budou okamžitě platné následující požadavky (nebo jakmile Společnost bude moci upravit tato nastavení ve své back office) po obdržení žádosti:

 • Počáteční požadavek je definovaný v tomto článku (1 nebo 2).
 • Požadavek na snížení maximální částky finančních prostředků, které můžete využít pro účast ve stanovené lhůtě.
 • Žádost o prodloužení doby vyloučení.

Jako forma nepřímé ochrany hráče budou žádosti níže platné pouze sedm (7) dní po obdržení žádosti:

 • Požadavek na zvýšení maximální částky finančních prostředků, které můžete využít pro účast ve stanovené lhůtě.
 • Žádost o zkrácení doby vyloučení.
 • Žádost o úplné zrušení zavedeného opatření.

Společnost nemůže být zodpovědná za ztráty nebo škody související s prováděnými opatřeními (1 nebo 2), které účastník aktivoval (deaktivoval) sám.

ŽÁDOSTI POSÍLEJTE E-MAILEM NA SUPPORT@ZWEELER.COM

Účty

Obecná ustanovení

Společnost povede po celou dobu zabezpečený seznam všech účastníků a zajistí bezpečnost všech uživatelských účtů. Viz www.zweeler.com/securitywww.zweeler.com/privacy

Registrace a identita účastníka

Společnost nesmí dovolit nikomu, aby se účastnil veškeré soutěže, pokud tato osoba není registrována jako účastník a nemá uživatelský účet.

Společnost nesmí dovolit nikomu, aby se účastnil veškeré soutěže, pokud tato osoba není registrována jako účastník a nemá uživatelský účet.

Chcete-li otevřít uživatelský účet, musíte vyplnit formulář žádosti poskytnutý společností, pomocí kterého potvrzujete:

 • že jste způsobilý/á;
 • vaši identitu;
 • vaše bydliště;
 • vaši platnou e-mailovou adresu;
 • že jste jak zájemce, tak účastník.

Při podání přihlášky potvrzujete, že všechny informace obsažené ve formuláři přihlášky předložené Společnosti jsou pravdivé, přesné a úplné a odpovídají jménům uvedeným na kreditní kartě použité pro vklady a výplaty. V případě zjištění, že poskytnuté informace jsou nepravdivé, nepřesné, podvodné nebo neúplné, společnost uplatní právo vymazat a zrušit registraci a příslušný uživatelský účet.

Pokud se jakékoli informace uvedené ve formuláři žádosti změní, je vaší povinností poskytnout společnosti aktualizované informace.

Otevření uživatelského účtu

Chcete-li se zúčastňovat her, musíte si otevřít uživatelský účet. Po otevření uživatelského účtu obdržíte kód a hesla, která jsou vyžadována pro přístup k uživatelskému účtu. Jste zodpovědní za to, že kódy a/nebo hesla zůstávají důvěrné.

Otevřením uživatelského účtu implicitně pověřujete společnost, aby zpracovala veškeré osobní údaje v souladu se všemi platnými obecnými předpisy o ochraně dat, která jsou v současné době platná. Zpracování osobních údajů je řízeno výhradně pro potřebu soutěží, které nabízí Společnost. Společnost usiluje o neustálé dodržování všech platných obecných předpisů o ochraně údajů a bude aktivně pracovat na tom, aby zajistila, že veškeré zásady a postupy stanovené v příslušných předpisech o ochraně údajů budou provedeny co nejdříve.

Společnost zaručuje, aby veškeré osobní údaje byly zpracovávány spravedlivě, zákonně a v souladu se správnou praxí a byly shromažďovány pouze pro účely uvedené v Politice ochrany osobních údajů (PP), samostatné části této smlouvy, které jsou známy, přečteny a přijaty žadatelem/účastníkem.

Uživatelská jména

Společnost si podle vlastního uvážení a v rámci omezení svého vlastního výkladu kvalifikuje obrazovková jména a/nebo uživatelská jména, aby zajistila, že si nezvolíte obrazovkové jméno a/nebo uživatelské jméno, které mohou interpretovat jiní žadatelé/účastníci jako urážlivé, nevhodné, nespravedlivé nebo neslušné. 

Společnost si vyhrazuje právo odmítnout nebo stáhnout obrazovkové jméno a/nebo uživatelské jméno z jakéhokoli důvodu je to považováno za nezbytné a následně vám poskytne příležitost k vytvoření nového obrazovkového jména a/nebo jména uživatele.

Zabezpečení heslem

Pro zabezpečení se doporučuje vybrat silné a nepředvídatelné heslo. Jste zodpovědní za udržování bezpečnosti:

 1. Podrobností o uživatelském jméně a hesle;
 2. propojených emailových adres;
 3. ochrany zařízení heslem; a
 4. zamykání klávesnice a obrazovky zařízení.

Pouze účastníci jsou oprávněni účastnit se soutěží. Jak úmyslné, tak i nežádoucí neoprávněné použití jakéhokoli uživatelského účtu „třetí stranou“ bude interpretováno jako porušení této smlouvy. Musíte okamžitě kontaktovat společnost, jestliže máte důvod se domnívat, že dochází k nežádoucímu neoprávněnému použití „třetí stranou“. Společnost nebude odpovědná za jakoukoli ztrátu nebo škodu v důsledku neoprávněného použití účtu, a to jak úmyslného, tak nežádoucího.

Je vaší povinností uchovávat v důvěrnosti uživatelské jméno a heslo a další bezpečnostní údaje. Jakákoli soutěž, která je připojena online pod vaším uživatelským jménem a detaily zabezpečení, bude považována za platnou, bez ohledu na to, kdo skutečně ovládá soutěž na vaší straně připojení. Pokud existuje obava, že důvěrnost uživatelského účtu je ohrožena, měli byste o tom okamžitě informovat Společnost. Veškeré budoucí transakce podle předchozích údajů budou považovány za neplatné.

Za žádných okolností nebudeme zodpovídat za to, když zapomenete, někam založíte nebo ztratíte heslo. Nikdy neponeseme odpovědnost za ukládání uživatelských jmen a hesel žadatele/účastníka. Dále nebudeme odpovědní za jakoukoli ztrátu nebo poškození vyplývající z vašeho neoznámení neoprávněného použití.

Vícero účtů

Každý žadatel/účastník si smí otevřít pouze jeden (1) účet. Použití více než 1 účtu na osobu (tzv. „Multi-accounting“) je přísně zakázáno. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli uzavřít účty a zrušit všechny transakce, které se týkají kteréhokoli účastníka, který zaregistroval více než jeden účet. Společnost si vyhrazuje právo blokovat účast a/nebo distribuci výhry poté, co se objeví prokazatelný důkaz Multi-accountingu.

Zneužití účtů

Prostředky uložené na vašem uživatelském účtu musí být použity k účasti v soutěžích. Jakákoli podezřelá aktivita související s vaším uživatelským účtem by mohla vést Společnost k tomu, aby vaše údaje oznámila příslušným orgánům, zmrazila finanční prostředky a uzavřela váš uživatelský účet.

V případě špatného použití a/nebo zneužití internetových stránek a/nebo systému si Společnost vyhrazuje právo uzavřít nebo zablokovat uživatelský účet dotyčného účastníka, dokud nebude záležitost vyřešena.

Neaktivní účty

Pokud se do uživatelského účtu nepřihlásíte 24 kalendářních měsíců, bude váš uživatelský účet považován za „neaktivní“. Společnost je oprávněna účtovat správní poplatek ve výši 5 EUR (EU 5), který bude účtován na konci každého kalendářního měsíce, kdy uživatelský účet zůstane neaktivní po dobu šesti (6) měsíců, a to může být odečteno ze zůstatku účtu účastníka.

Budete informováni nejméně tři (3) krát do měsíce, jak se budete blížit k deaktivaci vašeho uživatelského účtu. Za opětovnou aktivaci účtu vám již nebude účtován žádný poplatek.

Jakmile bude uživatelský účet považován za neaktivní, budou ztraceny všechny bonusové zůstatky na účtu a stejná částka bude možná odečtena ze zůstatku na účtu. Předchozí částky bonusu již nebudou při opětovné aktivaci účtu k dispozici.

Uzavření účtů

Jste oprávněni kdykoli uzavřít svůj uživatelský účet a ukončit tuto smlouvu zasláním e-mailu Společnosti pomocí těchto detailů: support@zweeler.com. Společnost bude reagovat v přiměřené lhůtě, pokud zůstanete odpovědní za činnost ve vašem uživatelském účtu, dokud Společnost toto uzavření nepotvrdí. Společnost je oprávněna tuto smlouvu okamžitě vypovědět (nebo pokus o oznámení) na vaši e-mailovou adresu známou Společností. Pokud společnost uzavřela účet účastníka v důsledku neúspěšného přezkumu bezpečnosti, zůstatky na účtu spojené s uživatelským účtem jsou nevratné a považují se za propadlé.

V případě výpovědi máte právo zrušit všechny zůstatky, které překračují poplatky za stažení. Společnost vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila, že platby se uskuteční během 48 hodin po Vaší žádosti, ale nenese odpovědnost za provedení plateb v určitém časovém úseku.

Uživatelské účty nemají úročení.

Platby

Poskytovatel elektronických služeb

K účasti na soutěžích budete muset finančně spolupracovat se Společností, což znamená, že budete ukládat peníze do Společnosti a získávat peníze od Společnosti. Společnost si vyhrazuje právo subdodavatelské smlouvy a využívání zpracovatelů plateb třetích stran a/nebo finančních institucí („Poskytovatelé elektronických služeb“ nebo „ESP“) ke zpracovávání takových finančních transakcí.  V souvislosti s tímto zpracováním nám tímto neodvolatelně povolujete, pokud je to nutné, instruovat takové ESP, aby vypořádávali vklad na účet a výdaje jdoucí z vašeho účtu, a neodvolatelně souhlasíte s tím, že Společnost může takové pokyny poskytnout ESP vaším jménem.  Souhlasíte s tím, že budete vázáni pravidly a podmínkami používání všech příslušných ESP.  Souhlasíte s tím, že v případě rozporu mezi touto smlouvou a podmínkami ESP bude mít tato smlouva přednost.

Platby účastníků

Vklady

Jakákoli kreditní/debetní karta používaná ve spojení s uživatelským účtem musí být kreditní nebo debetní kartou držitele účtu. Je vám striktně zakázáno používat kreditní/debetní kartu jiné osoby k ukládání peněz na váš uživatelský účet. Účast v jakékoli soutěži, která využívá finanční prostředky z této karty, bude považována za neplatnou.

Peníze v hotovosti nebudou přijímány. Internetová stránka poskytuje akceptované platební metody, pomocí kterých mohou účastníci plnit své finanční závazky.

Společnost si vyhrazuje právo stanovit maximální částku na transakci, která může být uložena na uživatelský účet. Potvrzujete, že finanční prostředky uložené na vašem uživatelském účtu nepochází z jakéhokoli nezákonného zdroje. Účastí v soutěžích prohlašujete, že nebudete v žádném případě používat internetové stránky nebo systém za účelem převodu takových prostředků z nelegálních zdrojů.

Souhlasíte s tím, že nebudete používat internetovou stránku a/nebo systém pro jakoukoli nezákonnou nebo podvodnou činnost nebo jakoukoli protiprávní nebo podvodnou transakci (včetně praní špinavých peněz) v souladu se zákony všech jurisdikcí, které mají pravomoc nad vaším chováním. Pokud Společnost má nejmenší pochybnosti o zákonnosti zdroje peněžních prostředků uložených na vašem uživatelském účtu, vyhrazuje si právo kdykoli pozastavit uživatelský účet, dokud nebude záležitost vyřešena.

Platby ve výši 2 000 EUR na uživatelský účet v období 180 dní jsou předmětem šetření v rámci zásad proti praní špinavých peněz (AML), které jsou spojeny s tímto dokumentem. Tento požadavek se vztahuje jak na několikanásobné malé částky, tak na jednotlivé vklady ve výši 2 000 EUR nebo pro období do více než 180 dnů. V případě, že fyzická osoba uloží více než 2 000 EUR na denní bázi nebo na základě 180denního období, musí být před povolením vyplacení pořízena kopie pasu nebo jiná přijatelná identifikace účastníka.

V případě vrácení jakéhokoli vkladu budou výhry vygenerované prostřednictvím soutěží zrušeny, propadnou a budou odečteny z vašeho uživatelského účtu. Dále bude částka počátečního vkladu zrušena, propadne a bude odečtena z vašeho uživatelského účtu. Vyhrazujeme si právo uzavřít váš uživatelský účet bez upozornění, pokud je záloha účtována zpět.

Platby od společnosti Zweeler

Výběry. Můžete kdykoli požádat o výplatu ze stávajícího zůstatku svého uživatelského účtu vcelku nebo částečně za předpokladu, že byly všechny platby potvrzeny a všechny částky byly uloženy. Veškeré výdaje související s žádostmi o výběr vám budou účtovány.

Žádosti o výběr jsou zpracovávány přímo. Společnost si udržuje cíl zpracování do 48 hodin (48), ale nenese odpovědnost za dokončení žádosti ve specifickém časovém období.

Žádosti o výběr mohou být splněny pouze účastníkovi registrovanému na přidruženém uživatelském účtu a za podmínek uvedených na internetových stránkách. Výplaty se provádějí prostřednictvím téže cesty, z níž pocházejí finanční prostředky, s výjimkou případů, kdy platební řešení používaná účastníkem nenabízejí přesměrování výplat na stejnou trasu.

Za splnění požadavků na výplatu na účty, které nebyly alespoň jednou použity pro účast na soutěžích, bude použit 5% administrativní poplatek s minimem 10 EUR (EU 10). Společnost si vyhrazuje právo pozastavit jakoukoliv čekající žádost o výplatu, dokud nebude ověřena totožnost, věk a pobyt příslušného účastníka.

Vrácení.

 1. Vrácení v případě zrušení soutěže

ZRUŠENÍ PŘED:

Soutěž může být zrušena před zahájením související externí sportovní události, protože:

 • Externí sportovní událost je zrušena; a/nebo
 • Společnost se rozhodne přerušit soutěž z jiných důvodů.

V obou případech platí následující zásady pro vrácení peněz:

 • Vstupní poplatek se vrátí na uživatelský účet účastníka.
 • Samostatná hra (součást turnaje) - ŽÁDNÁ NÁHRADA!(*)
 • Samostatná hra (není součástí turnaje) - Vstupní poplatek bude vrácen do uživatelského účtu.

(*) Zrušená samostatná hra jako součást turnaje bude vyloučena z výsledků „jako kdyby nebyla nikdy součástí turnaje“ po ukončení určitého turnaje.  

ZRUŠENÍ BĚHEM:

Soutěže mohou být zrušeny během příslušné externí sportovní události, protože:

 • Externí sportovní událost samotná je v této době zrušena; a/nebo
 • Společnost se rozhodne přerušit soutěž z jiných důvodů.

V obou případech platí následující zásady pro vrácení peněz:

 • Turnaj-VÝPLATA/ŽÁDNÁ NÁHRADA! (*)
 • Samostatná hra (součást turnaje) - ŽÁDNÁ NÁHRADA! (*) (**)
 • Samostatná hra (není součástí turnaje) - Vstupní poplatek bude vrácen na uživatelský účet.

(*) Účastníci zrušeného turnaje obdrží výhry, pokud nějaké, získané do okamžiku zrušení turnaje.

(**) Zrušená samostatná hra jako součást turnaje bude vyloučena z výsledků „jako kdyby nebyla nikdy součástí turnaje“ po ukončení určitého turnaje.

 1. V případě chybných plateb

Chybné platby ze strany společnosti na uživatelský účet účastníka budou vráceny Společnosti. Povinností účastníka je bezodkladně informovat společnost o chybě. Jakékoliv výhry následně po chybě a před oznámením společnosti, za předpokladu, že jsou spojeny s takovou chybou, budou považovány za neplatné a vráceny Společnosti.

Hráčská rezerva

Vklady a výhry po ukončení soutěží jsou vedeny na samostatném, odděleném bankovním účtu („Segregovaný účet“), který je veden Zweeler Ltd.  Výběry ze Segregovaného účtu a šeky vydané ze Segregovaného účtu mohou obsahovat jména Zweeler Ltd.

Dodatečná ustanovení týkající se plateb

Společnost si vyhrazuje právo:

 • požádat o doklad o platbách na uživatelské účty účastníků za všechny alternativní platby;
 • požadovat kdykoliv čísla bankovních účtů účastníků; a
 • ověřit finanční solventnost kteréhokoli z účastníků (např. prostřednictvím informací poskytnutých při registraci a prostřednictvím třetích stran).

Jakmile bude platební neschopnost účastníka ověřena a potvrzena, má společnost právo ukončit/zavřít související uživatelský účet a zakázat účastníkovi otevření jiného uživatelského účtu.

Společnost zajišťuje bezpečnost a důvěrnost vašich finančních informací včetně všech finančních dokumentů týkajících se přímo či nepřímo transakcí mezi vámi a Společností a mezi Společností a příslušnými daňovými úřady.

OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ – dodatečné ustanovení

Toto dodatečné ustanovení o protiprávních jednáních je uvedeno v P&P, aby bylo zajištěno, že: Vy, účastníci, žadatelé a další čtenáři jsou si vědomi našich směrnic AML, které jsou samostatnými zásadami nazývanými OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ (AML). Které můžete najít kliknutím sem: https://zweeler.com/static/anti-money-laundering-policy

Kromě těchto samostatných zásad AML:

JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM pro každého, aby používal internetové stránky společnosti, systém a/nebo servery, přímo či nepřímo spojené s praním špinavých peněz. Jakmile žadatel/účastník otevře uživatelský účet, souhlasí s dodržováním všech pravidel a předpisů týkajících se prevence proti praní špinavých peněz, které platí na Maltě a v celé EU. Krátce řečeno, žadatel/účastník se zavazuje, že nepoužije finanční prostředky, které jakýmkoli způsobem představují výnosy z trestné činnosti.

Společnost má právo přijmout veškerá opatření a přijmout veškeré postupy pro získání ověření totožnosti žadatele/účastníka. Pokud takový důkaz není získán nebo pokud společnost ví nebo předpokládá, že transakce může souviset s praním špinavých peněz nebo financováním terorismu, společnost neprovede takovou transakci a má právo uzavřít tyto účty a má právo zveřejnit podrobnosti o této transakci na oddělení pro analýzu finančních zpráv na Maltě.

Dodatečné ustanovení společnosti Wirecard o zpracování plateb

Společnost Wirecard zpracovává platby kreditní kartou pro Společnost. Máte-li nějaké otázky o zpracování transakce nebo platby, navštivte prosím stránky: htps://www.wirecardbank.com/GDPR

Nebo nám zavolejte na telefonní číslo +49 (0)30 300 11 22 40* mezi 9:00 a 17:00 (CEST) od pondělí do pátku nebo nám pošlete e-mail na adresu eu.gdpr@wirecard.com

Systém

Licence koncového uživatele

Používáním internetových stránek získáváte osobní, nevýhradní, nepřevoditelnou licenci k používání systému.

Společnost vám uděluje pouze osobní právo používat systém a internetovou stránku. Toto je právo, které se vám osobně uděluje, abyste se mohli účastnit soutěží na internetových stránkách. Toto právo je vám dáno pro osobní (nikoliv komerční) účely. Společnost nepřijme žádné stížnosti týkající se činnosti prováděné třetí stranou prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Důvodem je to, že Společnost nesmí umožnit třetím stranám účastnit se soutěží prostřednictvím uživatelského účtu účastníka. Je vaší povinností okamžitě informovat Společnost, pokud máte podezření, že váš uživatelský účet používá třetí strana, aby Společnost mohla prověřit a ověřit uživatelský účet.

Používáním internetové stránky a účasti na soutěžích uznáváte, že hrozí ztráta peněz. 

Nesmíte se dopustit jakéhokoli jednání nebo jakéhokoli jednání, které by mohlo poškodit pověst Společnosti, a tímto uznáváte, že používání internetových stránek a/nebo systému je podle vašeho uvážení a na vaše nebezpečí.

Tímto prohlašujete, že nebudete porušovat ani se nesnažíte porušit nebo nesprávně vykládat bezpečnostní opatření Společnosti. Pokud má Společnost nejmenší pochybnosti ohledně této doložky, Společnost si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit nebo zablokovat váš účet. Bude vám odepřen přístup ke všem dalším internetovým stránkám a systémům nabízeným stejnou společností. 

Odmítnutí odpovědnosti a omezení odpovědnosti

Použití internetových stránek

Společnost za žádných okolností nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, trestné, zvláštní, náhodné nebo následné škody nebo ztráty v souvislosti s touto smlouvou nebo vyplývající z této smlouvy, vašeho používání internetových stránek a/nebo systému a/soutěže, ať už vznikly jakkoli, ať už z porušení smlouvy nebo deliktem, a to i přesto, že společnost obdrží předchozí oznámení o možnosti takové škody nebo ztráty. V žádném případě společnost nebude zodpovědná za jakékoli poruchy softwaru, chyby nebo viry, které by vedly k ztrátě dat nebo jakémukoli jinému poškození vašeho počítačového vybavení nebo softwaru. Dále společnost není povinna poskytovat nadbytečnou nebo záložní síť a/nebo systémy.

Společnost nenese zodpovědnost za změny zůstatku uživatelského účtu kvůli třetí straně, která používá internetovou stránku nebo systém nebo která provede IAT (přenos mezi účty) pomocí vašeho obrazovkového jména, vašeho uživatelského jména a hesla.

Společnost nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat Obsah. Obsah vám může být změněn bez předchozího upozornění. Společnost usiluje o zachování přesnosti informací na internetových stránkách, ale nemůže převzít odpovědnost za jakékoliv předsudky, ztráty nebo škody, které mohou vzniknout při používání informací.

Žádná odpovědnost není uznávána nebo přijata podle tohoto zákona mimo jiné pro následující záležitosti:

 • chyba, špatný tisk, špatná interpretace, přeslechnutí, špatné přečtení, špatný překlad, gramatická chyba, chyba při čtení, chyba při transakci, technické chyby, chyby při registraci, zjevné chyby, Vyšší moc a/nebo jiné podobné omyly/chyby;
 • Porušení pravidel společnosti Zweeler;
 • kriminální činy;
 • poradenství v jakékoliv podobě poskytované Společností;
 • finanční riziko a ztráty, včetně mimo jiné změn směnných kurzů;
 • soudní žaloby a/nebo jiné nápravné prostředky;
 • válka, nepokoje, oheň, terorismus, akt (veřejných) nepřátel;
 • zemětřesení, hurikán nebo požár;
 • nepřijatelné/nepředvídatelné akce vládních orgánů; nebo
 • vůle boží.

Proto Společnost neposkytuje žádné ujištění, zástavu nebo záruku (jak výslovnou nebo implicitní, včetně mimo jiné záruk na přesnost, účelnost nebo neporušení), že obsah je přesný a/nebo vhodný pro jakýkoli jiný účel než tento, pokud jde o záruky, které nemohou být výslovně vyloučeny podle rozhodného práva této dohody.

Společnost nezaručuje, že vaše činnosti nebo použití nebo internetové stránky jsou v jakékoli určité jurisdikci zákonné a v každém případě společnost výslovně odmítá takové záruky. Použitím jakékoli funkce internetových stránek potvrzujete a zaručujete, že vaše aktivity jsou v jurisdikci, v níž se nacházíte během účasti zákonné.

Použití internetových stránek je zcela na vaše riziko. Internetová stránka a obsah jsou poskytovány jako základ.

Služby

Společnost nabízí soutěže a systém tak, jak je bez záruk, jištění nebo závazků nebo jakýchkoli prohlášení, výslovných nebo předpokládaných, legálních nebo jiných. Společnost vylučuje všechny výslovné nebo předpokládané podmínky, pravidla a záruky, včetně mimo jiné předpokládaných záruk, obchodních podmínek nebo záležitostí dostatečné kvality, schopnosti a přizpůsobivosti k určitému účelu, dokončení nebo přesnosti soutěží a systému, pokud jde o nedodržování vládních pravidel a zákonů.

Společnost nezaručuje, že internetové stránky a/nebo systém jsou autorizovány, plně uspokojí účastníka, jsou zcela zabezpečené a osvobozené od chyby, jsou pravidelně aktualizovány, jsou nepřerušované, jsou bez virů a/nebo chyb, jsou nepřetržitě funkční, jsou přiměřené. Společnost ani nezaručuje, že budou jakékoli chyby systému pravidelně opravovány, že materiál bude spolehlivý nebo že všechny ostatní získané informace budou přiměřené a/nebo spolehlivé.

V případě nesrovnalostí v systému nebo v komunikačních prostředcích v důsledku virů nebo chyb v souvislosti s účetními předpisy nebo všemi dalšími parametry, které tvoří systém, nebude Společnost odpovědná vůči žádnému účastníkovi nebo třetí straně za jakékoli škody, náklady, výdaje, ztráty nebo nároky vzniklé uvedenými nesrovnalostmi. V případě takových chyb si Společnost vyhrazuje právo ukončit všechny související soutěže a přijmout všechna další opatření nezbytná k nápravě chyb. Společnost není zodpovědná za poskytování nouzové sítě nebo systému nebo podobných záchranných služeb.

Společnost nemůže být zodpovědná za žádné jednání nebo opomenutí poskytovatelem internetu ani třetími osobami, se kterými účastník uzavřel smlouvu za účelem přístupu k internetovým stránkám, soutěžím a/nebo systému. V případě sporu mezi poskytovatelem internetu a účastníkem nemůže být Společnost účastníkem řízení a taková žaloba nijak neovlivní povinnosti účastníka podle této smlouvy.

Tímto potvrzujete, že jste se rozhodli používat internetové stránky a systém ochotně a na vlastní nebezpečí a na základě vlastního uvážení.

Ztráta nebo poškození

Přijetím podmínek této Smlouvy jste povinni integrálně odškodnit, udržet nepoškozenou,  propustit a bránit Společnost, její rodiče, dceřiné společnosti, přidružené společnosti a agenty, stejně jako úředníky, ředitele, zaměstnance, akcionáře a zástupce některé z (dále jen „Vydávané strany“) na žádost jakékoli stížnosti, odpovědnosti, škody, ztráty, nákladů nebo výdajů, včetně mimo jiné všech právních poplatků nebo jiných poplatků, které Vydávané strany musí nést v důsledku porušení této smlouvy, porušení pravidel a/nebo práv stanovených Společností nebo práv třetích osob, na jakékoli použití internetových stránek a/nebo systémů s vaším uživatelským jménem a heslem, ať už je to záměrné nebo nevědomé, stejně jako jakékoli přijetí zisku z vaší strany.

Společnost není žádným způsobem zodpovědná za případné ztráty nebo škody, přímé nebo nepřímé, které jste vy nebo kterákoli třetí strana utrpěli v souvislosti s používáním internetových stránek a/nebo systému, včetně, mimo jiné škod způsobených komerčními ztrátami, ztráty na zisku, ztráty z očekávaného zisku, přerušení podnikání, ztráty obchodních informací nebo jakýchkoli jiných finančních a následných ztrát.

Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Společnost nepřebírá odpovědnost za správnost nebo vhodnost informací, údajů, názorů, rad nebo prohlášení obsažených na těchto stránkách a při vstupu na tyto stránky tak činíte na vlastní nebezpečí. Při poskytování odkazů na jiné webové stránky společnost v žádném případě nepůsobí jako vydavatel nebo distributor materiálů obsažených na těchto jiných stránkách a nesnaží se tyto stránky sledovat ani kontrolovat. Odkaz na jiné stránky by neměl být chápán tak, že znamená, že společnost je přidružená nebo sdružená. Společnost neodpovídá ani neschvaluje žádný obsah, mimo jiné včetně hypertextových odkazů nebo obsahu nalezeného na jiných webových stránkách. Zmínka o jiné straně nebo jejím produktu nebo službách na této internetové stránce by neměla být považována za propagaci této strany nebo jejího produktu nebo služby.

Společnost není žádným způsobem zodpovědná za ztráty nebo škody, které byste vy nebo třetí strana utrpěli v důsledku jakékoliv změny, pozastavení nebo přerušení služeb nabízených prostřednictvím internetové stránky a/nebo systému.

Společnost nenese žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody, včetně ztráty zisku v důsledku nesprávného fungování internetových stránek a/nebo systému, jakéhokoli zpoždění, přerušení, přenosu, ztráty nebo korupce dat, nesprávného fungování komunikačních prostředků, kriminálního využití internetových stránek nebo obsahu jakoukoli osobou, vady nebo opomenutí nebo v důsledku jakéhokoli jiného faktoru působícího mimo naši kontrolu. V případě, že porucha vede ke ziskům, ať už je vybírán nebo připsán na váš uživatelský účet, společnost si vyhrazuje právo požadovat všechny zisky, které jste získali v důsledku jedné z těchto poruch. Jste povinen společnost okamžitě vrátit Společnosti vybranou částku a informovat Společnost o poruše. Společnost si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení přímo odečíst finanční prostředky z vašeho uživatelského účtu ve výši, která se rovná částce, kterou jste obdrželi omylem.

Společnost nezodpovídá za žádné škody, které vy nebo kterákoli třetí strana utrpíte v důsledku přenosu, uložení nebo obdržení důvěrných nebo chráněných informací, které udělujete, nebo jejichž vytvořením výslovně nebo implicitně autorizujete společnost, nebo za jakékoliv chyby nebo jakékoli změny provedené v jakýchkoli přenášených, uložených nebo přijatých informacích.

Uplatnění duševního vlastnictví

Internetová stránka je určena výhradně pro použití účastníky. V žádném případě nikdo není oprávněn kopírovat, upravovat, manipulovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, přenášet, odesílat, stahovat nebo jinak měnit obsah.

Zobrazování jakýchkoli ochranných známek na internetových stránkách neuděluje žádnému uživateli internetových stránek licenci jakéhokoli druhu, aby ji mohl používat.

Jakékoli neoprávněné stahování nebo kopírování jakéhokoli materiálu obsaženého na internetových stránkách, stejně jako návrh samotných internetových stránek, může být považováno za porušení platných práv duševního vlastnictví.

Internetové stránky lze používat pouze pro zákonné účely. Použití internetových stránek pro přenos, distribuci, publikování nebo ukládání jakéhokoli materiálu na internetových stránkách nebo přes internetovou stránku, které je v rozporu s jakýmkoli platným zákonem nebo nařízením nebo právy třetích stran, je přísně zakázáno. To zahrnuje (bez omezení) používání internetových stránek nebo přenos, šíření, publikování nebo ukládání jakéhokoli materiálu na internetových stránkách nebo prostřednictvím internetových stránek ve věci nebo za účelem, který porušuje autorská práva, obchodní známku, obchodní tajemství nebo jiná práva duševního vlastnictví , je obscénní nebo škodlivý pro nezletilé osoby nebo představuje nezákonný čin nebo obtěžování, je ohavný nebo hanlivý, porušuje veškerá zákony na ochranu soukromí nebo ochrany údajů, je podvodný nebo porušuje jakoukoli regulaci výměny nebo zákony kvalifikovaného hraní.

Souhlasíte s tím, že se nebudete zabývat používáním, kopírováním nebo distribucí jakéhokoli duševního vlastnictví, než je výslovně povoleno v tomto dokumentu.

Porušení smlouvy

Pokud nedodržíte některou z podmínek této smlouvy nebo pokud vás Společnost důvodně podezírá, že nesplňujete některou z podmínek této smlouvy, Společnost si vyhrazuje právo a veškeré opravné prostředky, které má k dispozici, a na na základě vlastního uvážení zablokovat všechny vaše uživatelské účty a odebrat potřebnou částku z vašich uživatelských účtů za účelem náhrady škody, kterou společnost utrpěla, anebo výměnou jakoukoli částku splatnou Společnosti, dokud ji neurčí soud.

Omezení odpovědnosti

V případě, že Společnost bude shledána odpovědnou soudem a/nebo obdobným orgánem, který je právně způsobilý a/nebo příslušný vůči Společnosti, odpovědnost Společnosti bude omezena na částku soutěží, kterých se účastník zúčastnil, nebo na čisté výhry relevantní pro daného účastníka, podle toho, která hodnota je menší, nebo případně, pokud je to relevantní a použitelné, částku zaznamenanou v uživatelském účtu nebo částku převedenou na nebo z uživatelského účtu, podle toho, která hodnota je nižší.

Stížnosti

Námitky nebo stížnosti týkající se způsobu, jakým jsou soutěže sestaveny nebo navrženy, musí být předloženy před zahájením příslušných externích sportovních akcí.

Tímto potvrzujete a souhlasíte s tím, že jakákoli stížnost, kterou jste podali více než sedm (7) dnů ode dne dokončení transakce, která je předmětem dotčené stížnosti, nebude zohledněna a nebude mít žádnou hodnotu.

Stížnosti můžete směrovat e-mailem na adresu support@zweeler.com. Společnost vynaloží maximum pro vyřešení nahlášených stížností co nejdříve.

Společnost nesmí za žádných okolností být odpovědná za šetření nebo zahájení stížnosti kteréhokoli účastníka proti jakémukoli jinému účastníkovi z jakéhokoli důvodu, mimo jiné včetně podmínek uvedených v této smlouvě.

Společnost může podle vlastního uvážení rozhodnout, že bude jednat proti jakékoli osobě, která je podezřelá z nezákonného jednání.

Vyřešení sporů

Jakýkoli spor nebo rozdíl vyplývající z nebo v souvislosti s těmito P&P bude stanoven na Maltě v souladu s právními předpisy Malty jmenováním jediného rozhodce dohodnutého mezi stranami nebo nedohodnutím se do 14 dnů poté, co každá ze stran dá té druhé písemnou žádost o souhlas s jmenováním rozhodce, rozhodcem jmenovaným předsedou nebo místopředsedou Maltského rozhodčího střediska.

Tým Zákaznické podpory společnosti Zweeler se vždy pokusí profesionálně a zdvořile vyřešit jakékoli stížnosti. Nicméně, pokud jste se s ním spojili a nebyli jste spokojeni s naším usnesením, dejte nám prosím vědět.  Pokud zůstanete nespokojeni s konečným řešením, musíme vás informovat o alternativních možnostech řešení sporů.  Certifikovaný poskytovatel ADR, jehož služeb využíváme, je ProMediate, který provozuje nezávislou službu spotřebitelského zprostředkování, jejíž podrobnosti lze nalézt na adrese www.promediate.co.uk”

Certifikovaný poskytovatel ADR, jehož služeb využíváme, je ProMediate, který provozuje nezávislou službu spotřebitelského zprostředkování, jejíž podrobnosti lze nalézt na adrese www.promediate.co.uk”

Další objektivní informace o řešení sporů online naleznete na této webové stránce Evropské komise: http://ec.europa.eu/odr.

Rozhodné právo

Tato dohoda se řídí a vykládá v souladu s právními předpisy země Malty, aniž by došlo ke střetu právních zásad. Strany se zavazují k výhradní jurisdikci země Malty pro vyřešení případných sporů vyplývajících z této dohody. Tato dohoda se nebude řídit Úmluvou Organizace spojených národů o smlouvách na mezinárodní prodej zboží, jejíž použití je výslovně vyloučeno.

Pokud je nějaké ustanovení obsažené v Zásadách společnosti Zweeler jakýmkoli soudem nebo jiným příslušným orgánem, jelikož je zcela nebo částečně neúčinné nebo nevykonavatelné, podmínky zůstávají i nadále v platnosti stejně jako ostatní ustanovení a zbývající část dotčeného ustanovení.

Jakékoli vzdání se Společnosti jakéhokoli porušení jakéhokoli ustanovení Zásad společnosti Zweeler jakýmkoli účastníkem nebude považováno za vzdání se jakéhokoli následného porušení stejného nebo jakéhokoli jiného ustanovení Zásad společnosti Zweeler.